Thai Decor & Asian Design

MISCELLANEOUS ITEMS

 
Rattan Kantoke Trays

RKT-16

Rattan Kantoke Tray, 16"

$30.00ea

RKT-18

Rattan Kantoke Tray, 18"

$35.00ea

RKT-20

Rattan Kantoke Tray, 20"

$40.00ea

RKT-22

Rattan Kantoke Tray, 22"

$45.00ea

RKT-24

Rattan Kantoke Tray, 24"

$50.00ea

To Order, Call Thai Decor & Asian Design
Toll Free 1-800-460-8921

Back to Miscellaneous Items Index Page